Informatie

Datum
 14-11-2014
Categorie
Personen- en Familierecht

Als ouders uit elkaar gaan, zullen er veel wijzigingen optreden wat betreft de invulling van het ouderschap. Het kan voorkomen dat moeder alleen het gezag heeft over het kind/de kinderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de ouders niet getrouwd zijn en het kind alleen is erkend door de vader (en de ouders dus niet het gezamenlijk gezag hebben ‘geregeld’).

Ingeval moeder alleen het ouderlijk gezag heeft over het kind, kan vader verzoeken dat ook hij het gezag krijgt. Veelal betekent dit dat beide ouders dus het gezag hebben over het kind. Dit betekent ook dat ouders tot op zekere hoogte met elkaar moeten kunnen communiceren en samen in staat zijn belangrijke beslissingen in het leven van hun kind samen te nemen. Er kunnen zich situaties voordoen, dat gezamenlijke gezagsuitoefening niet mogelijk is. In dat geval zal een van de ouders het gezag hebben. Deze ouder kan dan dus de beslissingen over het kind alleen nemen.

Als een ouder geen gezag heeft, betekent dit niet dat deze ouder geen enkele rechten meer heeft. Die ouder zou bijvoorbeeld kunnen vragen om een zorgregeling (omgangsregeling). Ook bepaalt de wet dat deze ouder recht heeft op informatie over belangrijke zaken die het kind betreffen en deze ouder geraadpleegd moet worden als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Deze informatie- een consultatieplicht staat in artikel 1:377b van het Burgerlijk Wetboek. De rechter kan gevraagd worden om een regeling hierover vast te stellen.

In de navolgende situatie had de rechtbank bepaald dat moeder alleen het gezag heeft en dat er geen omgangsregeling geldt tussen vader en het kind. De rechtbank bepaalde daarnaast dat moeder verplicht is om ieder kwartaal de vader schriftelijk te informeren over de ontwikkelingen van het kind. De rechtbank heeft beslist dat hieronder viel het toesturen van recente foto’s en kopieën van de schoolrapporten. Moeder hield zich niet aan de regeling die de rechter had vastgelegd; moeder had vader geen recente foto’s en kopieën van de schoolrapporten gestuurd.

Na twee jaar gaat vader uiteindelijk opnieuw naar de rechter en vraagt de rechter moeder te verplichten om aan hem recente foto’s van het kind te geven en dat als moeder dit niet doet dat zij een dwangsom (een soort geldboete) moet betalen. Moeder is het hier niet mee eens. Moeder wil de foto’s niet geven aan vader, omdat zij bang is. Moeder is (onder meer) bang dat vader het kind zal ontvoeren naar Turkije. Vader heeft gezegd dat dit niet terecht is.

De kortgedingrechter van de rechtbank Overijssel vindt dat moeder zich aan haar verplichting moet houden. Moeder moet vader recente foto’s geven. Vader heeft er belang bij dat hij foto’s krijgt van het kind. De rechtbank meent dat de moeder onvoldoende redenen heeft gegeven op grond waarvan de moeder niet langer aan de eerder opgelegde verplichting om ieder kwartaal recente foto’s te geven aan de vader hoeft te voldoen. De rechter vindt dus dat de moeder zo snel mogelijk de foto’s aan de vader moet geven. De rechter vindt ook dat een dwangsom moet worden opgelegd. Dit te meer nu moeder zich al twee jaar niet houdt aan de verplichting. De rechter beslist dat de moeder binnen drie dagen na betekening van het vonnis (de uitspraak) recente foto’s van het kind moet geven aan de vader. De rechtbank beslist daarnaast dat als moeder dit niet doet, dat zij voor elke dag dat zij dit niet doet een dwangsom van € 50,- moet betalen (tot een totaalbedrag van € 1.000,-) aan de vader.[1]

De ouder die alleen het gezag heeft, heeft dus de verplichting om de andere ouder te informeren en te consulteren over het kind. Deze andere ouder heeft het recht om geïnformeerd en geconsulteerd te worden, welk recht dus kan worden ‘afgedwongen’.

Heeft u vragen en/of wilt u nadere informatie over de informatie- en consultatieplicht of andere verplichtingen en rechten na de (echt)scheiding, dan kunt u contact opnemen met Labee Advocaten. Labee Advocaten is gespecialiseerd in het familierecht.

Maaike Goes

Labee Advocaten

Logo Website

[1] Rechtbank Overijssel, 10 september 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:5361