Algemene Voorwaarden Keistad Advocaten Amersfoort

ALGEMENE VOORWAARDEN KEISTAD ADVOCATEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Keistad Advocaten.
Artikel 1 – Keistad Advocaten
Keistad Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Labee Advocaten, kvk nummer 55994253, Stijn Maas Advocatuur, kvk nummer 58417729, Seton Legal, kvk nummer 67021689, Van de Burgwal Advocatuur, kvk nummer 60294620 en Van Zijl Advocatuur, kvk nummer 30208246, gevestigd in Amersfoort, waarvan de doelstelling is het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord. Deze praktijk wordt mede uitgeoefend door personen die door Labee Advocaten en/of door Stijn Maas Advocatuur en/of Seton Legal en/of Van de Burgwal Advocatuur en/of Van Zijl Advocatuur zijn gecontracteerd. Het samenwerkingsverband bestaat uit een of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen. Het samenwerkingsverband wordt hierna verder genoemd: “Keistad Advocaten” of “het kantoor”.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Keistad Advocaten worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die verder voor Labee Advocaten dan wel Stijn Maas Advocatuur dan wel Seton Legal dan wel Van de Burgwal Advocatuur dan wel Van Zijl Advocatuurwerkzaam zijn of zijn geweest als werknemer, opdrachtnemer of anderszins, alsmede haar bestuurders. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op en gemaakt ten behoeve van de door Keistad Advoca-ten ingeschakelde derden.
Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Keistad Advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerk-stelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
Artikel 3 – De Overeenkomst
Alle opdrachten aan Keistad Advocaten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Keistad Advocaten, ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht door een specifieke, bij Keistad Advocaten werkende, persoon wordt uitge-voerd.
Het staat Keistad Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de haar aan te wijzen “partners” en personeelsleden van Keistad Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met gebruikmaking van de diensten van derden (bijv. deurwaarders, accountants en andere deskundigen). Deze derden zullen met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.
Artikel 4 – Identificatie
Keistad Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden en/of informatie aan Keistad Advocaten ter beschikking te stellen. Keistad Advocaten is, totdat genoemde bescheiden en/of informatie zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van een opdracht door Keistad Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Keistad Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit, voor zover het eigen risico niet al vervat is in de uitbetaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Keistad Advocaten in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium in de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
Iedere aanspraak jegens werknemers, personen waarmee Keistad Advocaten een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van praktijkvennootschappen, waarin bepaalde vennoten hun werkzaamheden verrichten is uitgesloten.
Keistad Advocaten is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van (elektronische) midde-len van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de afle-vering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Keistad Advocaten de vertrouwelijkheid van (elektroni-sche) middelen van communicatie niet garanderen.
Iedere aanspraak jegens Keistad Advocaten vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
Artikel 6 – Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Keistad Advocaten en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Keistad Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Keistad Advocaten.
Keistad Advocaten is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door een door Keistad Advocaten gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Keistad Advocaten.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid voor derden
Keistad Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de onder artikel 3 genoemde derden. Kei-stad Advocaten is gerechtigd, om, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
Artikel 8 – Honorarium
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Keistad Advo-caten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Keistad Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW-kosten die Keistad Advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet. Een percentage van 6% van het honorarium kan in rekening worden gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en E-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Verordening op de Advocatuur van de orde van advocaten.
Keistad Advocaten is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ont-vangen voorschot wordt verrekend met de daarop volgende declaratie of de einddeclaratie.
Keistad Advocaten zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder dat aan opdrachtgever de bevoegdheid van verrekening, opschorting en/of anderszins toekomt, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en de werkzaamheden kunnen worden op-geschort, alsmede de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. De werkelijke (buiten-) gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven beschikking gefinancierde rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 9 – Verschotten
Naast het honorarium, dan wel de eigen bijdrage zoals vermeld in artikel 8, kunnen ook andere kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Het kan daarbij gaan om griffierecht, uittreksels openbare registers (basisadministratie, handelsregister, kadaster e.d.) en/of kosten verbonden aan het horen/oproepen van getuigen en eventueel deskundigen.
Artikel 10 – Verrekening
Met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zijn Keistad Advocaten en de Stichting Beheer Derden-gelden Labee Advocaten gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Keistad Advocaten verschuldigd is.
Artikel 11 – Archivering dossier
Keistad Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever het dossier archiv-eren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële au-toriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.
Artikel 12 – Publiciteit
Keistad Advocaten is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voorzover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Keistad Advocaten hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
Artikel 13 – Geschillen
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Keistad Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Keistad Advocaten kent een interne klachtenregeling en is voorts aangesloten bij de Geschillencom-missie Advocatuur te Den Haag.
Geschillen welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen derhalve worden beslecht door genoemde geschillencommissie dan wel door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Keistad Advocaten is gevestigd. Niettemin heeft Keistad Advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter voor te leggen.
Artikel 14 – Nietig
Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan komen daarmee de overige bepalingen niet te vervallen.
Artikel 15 – Wijziging
Keistad Advocaten behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, welke wijzigingen onmiddellijk ingaan.