Algemene Voorwaarden Keistad Advocaten Amersfoort

ALGEMENE VOORWAARDEN KEISTAD ADVOCATEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Keistad Advocaten.

Artikel 1 – Keistad Advocaten

Keistad Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Bart Burger Advocatuur, kvk nummer 85527149, Van de Burgwal Advocatuur, kvk nummer 60294620, Kruiswijk Advocatuur, kvk nummer 88535827, Stijn Maas Advocatuur, kvk nummer 58417729, Van de Ven Familierecht, kvk nummer 88576027 en Van Zijl Advocaat en Fiscalist, kvk nummer 30208246, gevestigd in Amersfoort, waarvan de doelstelling is het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord. Deze praktijk wordt mede uitgeoefend door personen die door Bart Burger Advocatuur en/of Van de Burgwal Advocatuur en/of Kruiswijk Advocatuur en/of door Stijn Maas Advocatuur en/of Van de Ven Familierecht en/of Van Zijl Advocaat en Fiscalist zijn gecontracteerd. Het samenwerkingsverband bestaat uit een of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen. Het samenwerkingsverband wordt hierna verder genoemd: “Keistad Advocaten” of “het kantoor”.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Keistad Advocaten worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die verder voor Bart Burger Advocatuur dan wel Van de Burgwal Advocatuur dan wel Kruiswijk Advocatuur dan wel Stijn Maas Advocatuur dan wel Van de Ven Familierecht dan wel Van Zijl Advocaat en Fiscalist werkzaam zijn of zijn geweest als werknemer, opdrachtnemer of anderszins, alsmede haar bestuurders. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op en gemaakt ten behoeve van de door Keistad Advocaten ingeschakelde derden. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Keistad Advocaten ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze Algemene Voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

Artikel 3 – De Overeenkomst

Alle opdrachten aan Keistad Advocaten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Keistad Advocaten, ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht door een specifieke, bij Keistad Advocaten werkende, persoon wordt uitgevoerd.

Het staat Keistad Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de haar aan te wijzen “partners” en personeelsleden van Keistad Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met gebruikmaking van de diensten van derden (bijv. deurwaarders, accountants en andere deskundigen). Deze derden zullen met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.

Artikel 4 – Identificatie

Keistad Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden en/of informatie aan Keistad Advocaten ter beschikking te stellen. Keistad Advocaten is, totdat genoemde bescheiden en/of informatie zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door Keistad Advocaten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Keistad Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit, voor zover het eigen risico niet al vervat is in de uitbetaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Keistad Advocaten in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium in de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Iedere aanspraak jegens werknemers, personen waarmee Keistad Advocaten een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van praktijkvennootschappen, waarin bepaalde vennoten hun werkzaamheden verrichten is uitgesloten.

Keistad Advocaten is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van het niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Keistad Advocaten de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

Iedere aanspraak jegens Keistad Advocaten vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 6 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Keistad Advocaten en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Keistad Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Keistad Advocaten.

Keistad Advocaten is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door een door Keistad Advocaten gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij één en ander het gevolg is van een grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Keistad Advocaten.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid voor derden

Keistad Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van onder artikel 3 genoemde derden. Keistad Advocaten is gerechtigd, om, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 8 – Honorarium

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Keistad Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Keistad Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW-kosten die Keistad Advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet. Een percentage van 6% van het honorarium kan in rekening worden gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede de kosten die voortvloeien uit de Verordening op de Advocatuur van de Orde van Advocaten.

Keistad Advocaten is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de daarop volgende declaratie of de einddeclaratie.

Keistad Advocaten zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder dat aan opdrachtgever de bevoegdheid van verrekening, opschorting en/of anderszins toekomt, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort, alsmede de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. De werkelijke (buiten-) gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven beschikking gefinancierde rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 9 – Verschotten

Naast het honorarium, dan wel de eigen bijdrage zoals vermeld in artikel 8, kunnen ook andere kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Het kan daarbij gaan om griffierecht, uittreksels openbare registers (basisadministratie, handelsregister, kadaster e.d.) en/of kosten verbonden aan het horen/oproepen van getuigen en eventueel deskundigen.

Artikel 10 – Verrekening

Met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zijn Keistad Advocaten en de Stichting Beheer Derdengelden Labee Advocaten gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Keistad Advocaten verschuldigd is.

Artikel 11 – Archivering dossier

Keistad Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan de autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

Artikel 12 – Publiciteit

Keistad Advocaten is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voorzover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Keistad Advocaten hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

Artikel 13 – Geschillen

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Keistad Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Keistad Advocaten kent een interne klachtenregeling.

Geschillen welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Keistad Advocaten is gevestigd. Niettemin heeft Keistad Advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 14 – Nietig

Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, dan komen daarmee de overige bepalingen niet te vervallen.

Artikel 15 – Wijziging

Keistad Advocaten behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, welke wijzigingen onmiddellijk ingaan.

 

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 236/2016